O společnosti

Zajišťujeme komplexní služby v těchto oblastech:

  • stavební práce (zemní a výkopové práce, zemní protlaky, inženýrské sítě, zámečnictví)
  • demolice a bourací práce
  • recyklace stavebních odpadů
  • nákladní doprava.

Společnost se dlouhodobě zabývá činností ve stavebnictví a to především prováděním staveb, jejich úpravami a zpracováním stavebního odpadu – recyklací k dalšímu využití. Trvalým cílem je udržení se v oborové konkurenci, udržení stávajícího počtu zaměstnanců a rozšíření činnosti, která s rozvojem stavebnictví nabývá stále většího významu.

INSTALL CZ, s.r.o. realizovala své podnikatelské aktivity včetně inovací vždy z vlastních prostředků, které generovala z podnikatelské činnosti. Součástí projektů byla i stabilizace vhodného umístění základny, která s ohledem na prováděnou činnost – recyklace stavebního odpadu pro další využití, vyžadovala větší a speciální prostory. To se podařilo v roce 2012, kdy firma přesídlila do areálu štěrkovnu na kraji obce Frýdlant nad Ostravicí.

Svoji pracovní aktivitou společnost řeší a pomáhá minimalizovat skládky SDO popř. je likviduje ihned po jejím vzniku. Výsledným produktem je surovina k dalšímu využití. Celý proces je velmi šetrný k životnímu prostředí. Vzhledem k trendu současného rozvoje stavebnictví, stále zpřísňující se legislativě, řešící nakládání s odpady včetně stavebních, propracované obchodní strategii, celosvětové nezbytnosti řešení nakládání s odpady včetně stavebních a poptávce po výsledném produktu je dlouhodobá udržitelnost podnikání v této oblasti velmi příznivá.

Stavební činností tj. demolicemi, rekonstrukcemi, opravami, stavbami, vzniká stavební odpad, který v dnešní současné době znamená značnou zátěž pro celou společnost. Snížit tuto zátěž je možno trvalým separovaným tříděním na jednotlivé druhy, které je možno recyklovat a dále plně využívat jako materiál pro další stavební činnost.

Kvalita a vysoká odbornost našich služeb bude zárukou Vaší spokojenosti.

Máte-li zájem o vyhotovení cenové nabídky, kontaktujte nás na e-mailu prace@install.cz

Oprávnění – certifikáty – osvědčení

Společnost INSTALL CZ, s.r.o. je klientem společnosti EKO-KOM, a.s. Značka ZELENÝ BOD nemá jiný význam, než informaci o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující využití obalového odpadu, tzn. v ceně výrobku jsou zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem. Na území České republiky je touto organizací EKO-KOM, a.s.

Stáhnout soubor ve formátu pdf

Rozhodnutí KÚ PŘ 2022-2028

Stáhnout soubor ve formátu pdf

Rozhodnutí mobilní drtič RESTA CH-2 10/2023

Stáhnout soubor ve formátu pdf

Rozhodnutí mobilní třídič RESTA TK-6 10/2023

Stáhnout soubor ve formátu pdf

Projekty

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015098:

„Energetické úspory v procesech společnosti INSTALL CZ“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů a nakládání se stavebními materiály společnosti INSTALL CZ, s.r.o. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením kombinovaného rypadlo nakladače a jeho nahrazení energeticky efektivnější variantou s analogickým výkonem. Místem realizace je areál recyklační a stavební deponie bez čísla popisného na pozemku č. 4092/13 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí v Moravskoslezském kraji.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřebu ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech), která se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Příčinami problému je velká zastaralost technologie, a to jak daná věkem stroje (tedy opotřebením), tak i stavem technologií v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i do hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
snížení spotřeby energií
snížení emisí CO2
snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.