Recyklace stavebních odpadů


Profesionálně zpracujeme veškerý stavební odpad vznikající při odstraňování staveb, zpevněných ploch či při zemních pracích.

  • železobeton
  • prostý beton
  • cihly
  • zemina a kamení bez obsahu nebezpečných látek
  • asfalty bez dehtu

Důležité:

Dle vyhlášky č.294/2005 Sb.o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu jsou povinny všechny fyzické i právnické osoby při předání odpadu k recyklaci v naší provozovně ve Frýdlantě nad Ostravicí, lokalita Kúty, doložit vyplněný formulář Základní popis odpadu, který je ke stažení v sekci dokumenty ke stažení.

!!!Bez tohoto formuláře nebude možno Váš odpad k recyklaci přijmout!!!


Zpracování odpadů provádíme stroji:

  • mobilní drtící jednotka ODN 1120x1000
  • mobilní drtící jednotka DCJ 700x500 s čelisťovým drtičem
  • kontejnerová třídící jednotka TK6 s 3 dopravníky (3 výstupní frakce)
  • třídící jednotka TK6-2 

 

Výše uvedená zařízení slouží k drcení nelepivých, středně tvrdých a tvrdých stavebních sutí, stavebních odpadů, betonů, panelů či přírodních materiálů jako vápenec, pískovec ap. s pevností v tlaku do 200 MPa a následnému rozdělení podrceného materiálu na frakce dle velikosti zrn materiálu.

Zajišťujeme přípravu odpadu na požadovanou vstupní kusovitost max. 1000x1000 mm použitím hydraulického kladiva.

K nakládání materiálu se používá kolových nakladačů schváleného typu.

Použití recyklovaných materiálů

obsypy, zásypy, terénní úpravy, do podkladních vrstev chodníků, obslužných komunikací a zpevněných ploch, obecně jako náhrada klasického kameniva. Uvedené použití je závislé na zrnitosti recyklátu.

Využíváním stavebních odpadů k recyklaci jsou bezesporu šetřeny přírodní surovinové zdroje

Souhlas k využívání a zpracování odpadu najdete v sekci oprávnění - certifikáty - osvědčení